تماس با ما

سنگین صنعت کوهپایه

اطلاعات تماس

  • واحد اداری:  داخلی 101
  • واحد مالی:  داخلی 135-130
  • مدیر واحد بازرگانی: داخلی 120
  • واحد تدارکات و خرید: داخلی 121
  • واحد بازاریابی و فروش: داخلی 122