واحد تکنولوژی

واحدهای سازمانی

واحد تکنولوژی ساخت (تحقیق و توسعه)

یکی از نقاط برجسته ی ماشینکاری شرکت سنگین صنعت کوهپایه در زمینه ی تولید و ماشینکاری، واحد تکنولوژی ساخت آن R&D می باشد که با بهره گیری از دانش روز ماشینکاری و ابزار و نیز ایجاد ارتباط نزدیک با شرکت های پیشرو در این صنعت و بهره مندی از نرم افزارهای تخصصی طراحی و ساخت توانسته است فرآیند ماشینکاری را تا حد بسیار مطلوبی ارتقاء بخشد. بخشیده کهاین ارتقا منجر به کاهش زمان تحویل، کاهش و هزینه تمام شده، و ارتقای کیفیت ماشینکاری و استاندارد سازی استفاده از ابزار ماشینکاری گردیده است.
این واحد مسئولیت علاوه بر تهیه کلیه نقشه کلیه مراحل ماشینکاری بصورت را بصورت جداگانه مجزا،و اقدام به تهیه دستورالعمل روش ماشینکاری باو ابزار مناسبربوطه را بعهده داشته و همچنین الزامات واستاندارد های مربوطه جهت قطعات صادراتی را تهیه و ارائه آن به واحد تولید ارائه می دهد نماید.

همچنین این واحد در راستای افزایش کیفیت و راندمان کاری تولید مسئولیت تدوین کلیه مدارک فنی، و دستورالعمل ها،و روشهای بازرسی، وارزیابی فرآیندها و محصولات را بر عهده دارد.

واحد تکنولوژی

سایر تصاویر