واحد کنترل کیفیت

واحدهای سازمانی

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت با دارا بودن ابزار و لوازم اندازه گیری بسیار دقیق و آزمایشگاه کالیبراسیون ابزار اندازه گیری تحت نظارت اداره استاندارد توانسته استاندارد 17025 مربوط به آزمایشگاههای مرجع را اخذ نماید . و فرآیند کنترل کیفی محصولات را با کنترل ابعادی بسیار دقیق براساس طرح کیفیت با روش های کنترل حین فرآیند و کنترل محصول نهایی انجام داده و با وارد کردن داده های کیفی در بانک اطلاعات، محصول را تکمیل و نسبت به صدورگواهی کیفیت اقدام می نمایند.

کلیه محصولات در مراحل مختلف فرآیند بوسیله واحد کنترل کیفیت مورد کنترل های دقیق ابعادی بر اساس طرح کیفیت قرار گرفته و در صورت مطابقت با نقشه و الزامات مشتری مجوز ورود به مرحله بعد صادر می شود . فرایند کنترل محصولات بر اساس طرح کیفیت مدون اجرا میگردد. اطلاع رسانی جهت کنترل محصولات در یک سیستم مدیریت اطلاعات داخلی (MIS) ، بین واحد های تولید ، برنامه ریزی و کنترل کیفی انجام میگردد.واحد کنترل کیفیت بر این اساس کلیه مراحل را مورد کنترل های ابعادی (DT) و ظاهری (VT) قرار داده و در صورت مطابقت با نقشه و الزامات مشتری مجوز ورود به مرحله بعد را در سیستم ثبت مینماید.موارد عدم انطباق شناسایی شده در سیستم (MIS) ثبت شده و براساس مورد به مراجع ذیل ابلاغ می گردد.

  • کمیته اقدام اصلاحی
  • مشتری

ابزار های اندازه گیری این شرکت شامل:

  • زاویه سنج دیجیتال
  • ترمومتر
  • انواع میکرومتر 0-1300 میلیمتر
  • دستگاه سختی سنج
  • انواع کولیس دیجیتال و ورنیه ایی از رنج 0-2000 میلیمتر
  • زاویه سنج یونیورسال

واحد کنترل کیفیت

سایر تصاویر